close
تبلیغات در اینترنت
اساسنامه گروه کوهنوردی پژواک رشت
.
گروه کوهنوردی پژواک رشت

بسمه تعالی


فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران
هیئت کوهنوردی استان گیلان
اساسنامه گروه کوهنوردی پژواک رشت


فصل اول: کلیات


ماده 1: نام گروه؛ گروه کوهنوردی پژواک رشت است.
ماده 2: آرم گروه، نقش مهر و طرح سربرگ ضمینه این اساسنامه می باشد.
ماده 3: تاریخ تاسیس گروه 01/05/1380 می باشد.
ماده 4: آدرس دفتر گروه؛ رشت خیابان شهدا سه راه پاستوریزه جنب داروخانه دکتر جیران زاده پوشاک پاسارگاد تلفن: 8828481

فصل دوم: اهداف و محورهای نمادین


ماده 5: سالم سازی روح و جسم اعضاء با شرکت در برنامه های جمعی و کوهنوردی، گسترش روحیه طبیعت دوستی، ایجاد روحیه تعاون و ایثار و کمک به همنوعان در مواقع خاص، کمک به امور خیریه.


فصل سوم:ارکان تشکیلاتی گروه


ماده 6: ارکان تشکیلاتی گروه شامل هیأت موسس، مجمع عمومی، بازرسی و هیأت رئیسه می‌باشد.

فصل چهارم:هیأت موسس


ماده 7: هیأت موسس بنیانگذار گروه بوده که امضاء نفرات آن در اولین صورت جلسه گروه درج شده است.
ماده 8: تعداد اعضاء هیأت موسس در گروه کوهنوردی 7 نفر می باشد.
ماده 9: هیأت موسس پس از تشکیل نخستین مجمع عمومی و انتخاب اعضاء هیأت رئیسه و بازرس به عنوان موسس مسئولیتی نخواهد داشت .

فصل پنجم:مجمع عمومی


ماده 10: مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری گروه بوده و جلسات آن با شرکت نصف بعلاوه یک اعضاء رسمی گروه به رسمیت خواهد رسید.
ماده 11: حضور اعضاء آزمایشی و افتخاری در مجامع عمومی بلامانع می‌باشد.
ماده 12: مجمع عمومی بطور عادی هر سال یکبار در یکی از ماههای فصل زمستان تشکیل می‌گردد.
ماده 13: چنانچه جلسه مجمع عمومی عادی در نوبت اول به حد نصاب نرسد، حداکثر در مدت یک هفته با اعلام مجدد به اعضاء، مجمع بعدی به فاصله 15 روز پس از اطلاع‌رسانی دوم تشکیل شده و با هر تعداد از اعضاء حاضر رسمیت خواهد داشت.
ماده 14: مسئولیت برگزاری مجمع عمومی بر عهده هیأت رئیسه وقت بوده و نظارت بر حسن اجرای آن وظیفه بازرس گروه می‌باشد.
ماده 15: برگزارکنندگان موظفند حداقل 15 روز قبل از اجرای مجمع عمومی، تمامی اعضاء را بصورت کتبی جهت حضور در جلسه دعوت نمایند.
ماده 16: موضوعات مطرح شده در جلسات مجمع عمومی گروه با حداقل، رأی نصف بعلاوه یک حاضرین به تصویب خواهد رسید.
ماده 17: مجمع عمومی عادی جهت بحث و بررسی پیرامون گزارش عملکرد هیأت رئیسه و بازرس پیشین تشکیل می‌گردد.
ماده 18: مجمع عمومی از بین اعضاء داوطلب جهت عضویت در هیأت رئیسه 7 نفر را به صورت مشخص به عنوان اعضاء اصلی جهت تصدی عناوین رئیس، نائب رئیس، دبیر، کمیته مالی، کمیته کوهنوردی، کمیته کوهپیمایی و روابط عمومی و همچنین 2 نفر را به عنوان عضو علی‌البدل هیأت رئیسه و همینطور دو نفر را به عنوان بازرس اصلی و علی‌البدل انتخاب می‌نماید.
ماده 19:بررسی و تصمیم‌گیری‌ لازم برای پیشنهاد‌های مطروحه و فعالیتهای گروه در مجمع عمومی صورت می‌گیرد.
ماده 20: مجمع عمومی فوق‌العاده با دعوت هیأت رئیسه و یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک چهارم اعضاء که به بازرس یا هیأت رئیسه تسلیم می‌شود تشکیل می‌‌گردد.
ماده 21: مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت تقاضای برگزاری، تشکیل گردد.
ماده 22: رسمیت مجمع عمومی فوق‌العاده منوط به حضور 3/2 کل اعضاء رسمی و موضوعات آن با 4/3 رأی حاضرین مصوب می‌گردد.
ماده 23: ایجاد تغییرات در مفاد اساسنامه، انحلال گروه، عزل هیأت رئیسه و یا هر یک از اعضاء آن و همچنین تصمیم‌گیری در مورد چگونگی ادامه فعالیت گروه الزاما در مجمع عمومی فوق‌العاده صورت می‌گیرد.
تبصره: در صورت انحلال گروه تمامی اموال و دارای های گروه یا معادل ریالی آن صرف امور خیریه می‌گردد.

فصل ششم:بازرس


ماده 24: بازرس مسئول نظارت بر حسن اجرای اساسنامه، آئین‌نامه‌ها‌ و مصوبات جلسات رسمی توسط هیأت رئیسه می‌باشد.
ماده 25: بازرس موظف است در جلسات هیأت رئیسه شرکت نماید، ولی از حق رأی برخوردار نمی باشند.
ماده 26: بازرس می‌تواند دفاتر، اسناد و مکاتبات گروه را بازدید نموده و در صورت مشاهده تخلف آن را به هیأت رئیسه منعکس و در صورت لزوم به مجمع عمومی گزارش دهد.
ماده 27: بازرس می‌بایست شکایات اعضاء را مورد بررسی قرار دهد و جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی مراتب را به هیأت رئیسه و در صورت لزوم به مجمع عمومی منعکس نماید.
ماده 28: بازرس در صورت لزوم حق برگزاری مجمع عمومی فوق العاده را دارد.
ماده 29: چنانچه پس از تشکیل جلسه فوق اکثریت اعضای شرکت کننده برگزاری آن را ضروری ندانند، بازرس تذکر کتبی دریافت نموده و در صورت تکرار اشتباه منجر به اخراج از پست بازرسی خواهد شد.
ماده 30: اگر بازرس تحت هر عنوانی قادر به انجام وظایف خود نباشد علل البدل وی وظایف او را تا مجمع عمومی به عهده خواهد گرفت.

فصل هفتم:هیأت رئیسه


ماده 31: اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر می باشند:
_رئیس گروه
_مسئول کمیته کوهنوردی
_مسئول کمیته مالی و تدارکات
_مسئول کمیته روابط عمومی
_دبیر
_مسئول کمیته کوهپیمایی
_نائب رئیس بانوان.
ماده 32: هیأت رئیسه بالاترین مقام اجرائی و مسئول مستقیم هدایت تمامی فعالیتهای اداری و ورزشی گروه منطبق با اساسنامه بوده و در این رابطه در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده پاسخگو می‌باشد.
ماده 33: جلسات هیأت رئیسه با حداقل چهار نفر از اعضاءآن رسمیت خواهد داشت.
ماده 34: تمامی تصمیم‌گیری‌ها در هیأت رئیسه با نظر نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد.
ماده 35: صورت جلسات هیأت رئیسه ضمن ثبت در دفاتر مربوطه در صورت نیاز در اختیار تمامی اعضای گروه قرار خواهد گرفت.
ماده 36: هیأت رئیسه مطابق مفاد اساسنامه می‌تواند نسبت به ثبت نام افراد آزمایشی و همچنین عضویت آنها در گروه تصمیم‌گیری نماید.
ماده 37: بررسی و تصویب برنامه‌های فصلی ارائه شده توسط کمیته‌های کوهپیمایی و کوهنوردی از وظایف هیأت رئیسه می‌باشد.
ماده 38: تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی گروه طبق مفاد اساسنامه از وظایف هیأت رئیسه می‌باشد.
ماده 39: هیأت رئیسه وظیفه دارد بودجه سالیانه گروه را تهیه و تدوین نماید.
ماده 40: هیأت رئیسه موظف به ارائه تراز مالی و گزارش عملکرد یکساله گروه در مجمع عمومی می‌باشد.
ماده 41: هیأت رئیسه باید حداقل 15 روز قبل تمامی اعضاء گروه را از دستور کار جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده به صورت کتبی مطلع سازد.
ماده 42: در صورتی که هر یک از اعضای هیأت رئیسه قادر به همکاری نباشد یکی از اعضای علی‌البدل به تشخیص هیأت رئیسه جایگزین خواهد شد.

فصل هشتم:وظایف اعضای هیأت رئیسه


ماده 43:وظایف رئیس گروه


بند 1: مسئولیت حسن اداره هیأت رئیسه ، ایجاد هماهنگی در گروه و کمیته‌های مختلف .
بند 2: پاسخگویی در برابر مقامات بالاتر و ارگانهای دولتی
بند 3: امضاء اسناد مالی و اوراق بهادار به همراه خزانه دار پس از تصویب هیأت رئیسه.
بند 4: شرکت در سمینارها و همایش‌های استانی و کشوری و برون‌مرزی به نمایندگی از سوی گروه پس از تصویب در هیأت رئیسه.


ماده 44:وظایف و حدود اختیارات نائب رئیس گروه


بند 1: شرکت در جلسات هیأت رئیسه
بند 2: عهده دار بودن تمام اختیارات رئیس در غیاب وی بجز امضاء اسناد مالی و اوراق بهادار
بند 3: عهده دار بودن تمامی امور جاری، قانونی و مالی گروه تا برگزاری مجمع عمومی در صورت استعفاء یا برکناری رئیس پیش از موعد قانونی


ماده 45: وظایف مسئول کمیته کوهنوردی


الف: مسئول کمیته کوهنوردی:
بند 1: برگزاری کلاسهای آموزشی
بند 2: تهیه و تدوین متون آموزشی
بند 3: ایجاد ارتباط با سایر گروهها جهت بالا بردن سطح فنی و آموزشی.
بند 4: پیشنهاد برنامه‌های فنی جهت تصویب در هیأت رئیسه
بند 5: تعیین سرپرست برنامه های کوهنوردی از بین اعضاء گروه با تأیید هیأت رئیسه.
بند 6: پیشنهاد تاسیس بخشهای زیر مجموعه کمیته کوهنوردی با تصویب هیأت رئیسه.
بند 7: تعیین مسئول بخش امداد و کمک های اولیه
ب: مسئول بخش امداد و کمکهای اولیه
بند 1: رسیدگی به مشکلات جسمی افراد شرکت‌کننده در برنامه‌ها
بند 2: آموزش کمک‌های اولیه و امداد و نجات به اعضای گروه
بند 3: حضور مسئول بخش امداد و کمک‌های اولیه یا نماینده وی در سمینارها، جلسات و کلاسهای آموزشی مرتبط با امداد و نجات
بند 4: تهیه و تدارک وسایل و تجهیزات امداد و نجات و کمکهای اولیه و ابزار حمل مصدوم با تصویب هیأت رئیسه.
بند 5: آگاهی از وضعیت سلامتی و سوابق بیماری اعضاء و شرکت کنندگان در برنامه‌ها.
بند 6: تشکیل و اعزام تیم جستجو و نجات در صورت نیاز.
بند 7: تعیین مسئول امداد و نجات در هر برنامه.


ماده 46:وظایف مسئول کمیته مالی:


الف: مسئول امور مالی:
بند 1: تهیه دفاتر مالی، ثبت و ضبط و بایگانی اسناد قانونی
بند 2: تهیه ترازنامه مالی سالیانه جهت ارائه به مجمع عمومی پس از بحث و بررسی در هیأت رئیسه
بند 3: دریافت حق عضویت اعضای گروه بر اساس مصوبه هیأت رئیسه.
بند 4: میزان درآمد‌زایی در برنامه‌های عمومی با تأیید هیأت رئیسه
بند 5: امضای اوراق بهادر و تعهدآور و ارائه آنها به رئیس گروه جهت تأیید نهایی
بند 6: مدیریت و حسابرسی تمامی درآمد‌ها و مخارج گروه
بند 7:تهیه و تنظیم بیلان مالی گروه بصورت فصلی و همچنین بیلان سالیانه جهت ارائه به مجمع عمومی
بند 8: اختصاص 15% از سوده خالص سالیانه گروه بابت انجام امور خیریه.
بند 9: تعیین مسئول تدرکات گروه.
بند 10: پرداخت تنخواه‌گردان به تدارکات گروه جهت هزینه‌های جزئی با هماهنگی هیأت رئیسه
بند 11: تلاش در جهت یافتن راهکارهای مناسب برای تأمین منابع و حامیان مالی و تدارکاتی، مشروط به مخدوش نشدن اهداف گروه با صلاحدید هیأت رئیسه
ب: مسئول بخش تدارکات:
بند 1: برنامه‌ریزی و اجرای امور تدارکاتی زیر نظر مستقیم مسئول کمیته مالی
بند 2: در اختیار قراردادن تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌ها با تأیید کمیته مالی
بند 3: تهیه لیستی از تمامی اموال و دارایی‌های گروه
بند 4: تهیه، حفظ و نگهداری تمامی اموال گروه
بند 5: برآورد و اخذ خسارات وارده به اموال گروه از عضو یا کمیته مربوطه


ماده 47: وظایف مسئول کمیته کوهپیمایی


بند 1: ارائه طرحهای نوین در مورد فعالیت‌های کوهپیمایی به هیأت رئیسه
بند 2: پیشنهاد برنامه‌های کوهپیمایی جهت تصویب در هیأت رئیسه
بند 3: تعیین سرپرست برنامه‌های کوهپیمایی از بین اعضاء گروه با تأیید هیأت رئیسه
بند 4: شناسایی مسیرهای جدید کوهپیمایی.
بند 5: ایجاد ارتباط با سایر گروه‌ها و ارگان‌ها جهت برگزاری برنامه‌های مشترک کوهپیمایی


ماده 48: وظایف مسئول کمیته روابط عمومی


بند 1: مسئول ارتباطات و اطلاع‌رسانی
بند 2: مسئول تبلیغات و انتشارات
بند 3: ثبت نام افراد در برنامه‌ها
بند 4: جذب افراد جدید جهت عضویت و معرفی آنها به هیأت رئیسه
بند 5: انعکاس نظرات اعضاء و شرکت کنندگان در جلسات هیأت رئیسه


ماده 49: وظایف دبیر


بند 1: پیگیری تمامی مصوبات هیأت رئیسه
بند 2: اداره جلسات هیأت رئیسه و تنظیم صورت جلسات و انجام تمامی امور دفتری
بند 3: ایجاد بایگانی منظم و طبقه‌بندی شده از تمامی مصوبات و مکاتبات و همچنین گزارش برنامه‌ها

فصل نهم : اعضاء


ماده 50: اعضای گروه به سه دسته آزمایشی، رسمی و افتخاری تقسیم می شوند.
ماده 51: اعضای آزمایشی در صورت واجد شرایط بودن می‌توانند عضو رسمی گروه شوند.
تبصره: تهیه آیین نامه داخلی مربوط به ماده فوق بر عهده هیأت رئیسه وقت می باشد.
ماده 52: اعضای گروه جهت عضویت در گروه بایستی دارای شرایط و مشخصات ذیل باشند:
بند 1: رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران
بند 2: تکمیل تعهدنامه عضویت محضری توسط تمامی اعضاء رسمی و آزمایشی
بند 3: پذیرش کامل اساسنامه گروه
بند 4: عضویت برای افراد زیر 18 سال با رضایت‌‌نامه کتبی ولی
بند 5: دارا بودن کارت بیمه ورزشی
الف : عضو آزمایشی
ماده 53: عضو آزمایشی فردی است که فرم درخواست عضویت آزمایشی را تکمیل نموده باشد.
ماده 54: عضو آزمایشی موظف به پرداخت شهریه طبق مصوبه هیأت رئیسه می‌باشد.
ماده 55: عضو آزمایشی می‌تواند در جلسات عمومی گروه بدون خق رأی شرکت نماید.
ماده 56: عضو آزمایشی می‌تواند از تسهیلات و امتیازات گروه استفاده نماید.
ب : عضو رسمی
ماده 57: عضو رسمی به آن دسته از اعضاء گروه گفته می‌شود که دارای شرایط زیر باشند.
بند 1: داشتن حداقل 18 سال سن
بند 2: دارا بودن گواهینامه کارآموزی کوهپیمایی
بند 3: حضور فعال در برنامه‌ها و فعالیتهای گروهی
ماده 58: اعضاء رسمی در مجامع عمومی دارای حق رأی بوده و می‌توانند خود را برای پستهای مختلف هیأت رئیسه کاندید نمایند.
ج : اعضاء افتخاری
ماده 59: اعضای افتخاری از افرادی با شرایط زیر انتخاب می‌گردنند.
بند 1: مربیان شاخص استان و همچنین افرادی که سمتهای رسمی در فدراسیون یا هیأت کوهنوردی داشته باشند.
بند 2: افتخار آفرینان جامعه کوهنوردی، مقام‌آوران مسابقات رسمی و همچنین افرادی که سابقه حضور در صعودهای شاخص کوهنوردی را دارند.
بند 3: اعضای رسمی که سابقاَ حداقل سه دوره عضو اصلی هیأت رئیسه بوده یا باشند.
بند 4: اسپانسرها و حامیان گروه
تبصره 1: هیأت رئیسه وقت موظف است لیست اعضاء واجد شرایط عضویت افتخاری را به مجمع پایان سال ارائه دهد.
تبصره 2: پیشنهاد عضویت افتخاری به فرد پس از تأیید در مجمع عمومی صورت خواهد گرفت.
ماده 60: وظایف اعضاء
بند 1: شرکت در مجامع عمومی رسمی گروه
تبصره: حضور اعضاء افتخاری در مجامع گروه با صلاحدید هیأت رئیسه می‌باشد
بند 2: پرداخت حق عضویت طبق مصوبه هیأت رئیسه
تبصره: پرداخت حق عضویت برای اعضاء افتخاری بصورت اختیاری است
بند 3: شرکت در برنامه‌های جمعی و کوهنوردی گروه
بند 4: همکاری با مسئولین کمیته‌های مختلف در صورت درخواست کمیته مربوطه
بند 5: ارائه گزارش از برنامه‌های اجرا شده با گروهای دیگر در جهت پربار شدن برنامه آتی گروه
بند 6: قبول اساسنامه و التزام عملی به آن.
ماده 61: حقوق اعضاء
بند 1:هر یک از اعضاء حق اظهار نظر درباره سیاستهای کلی گروه در جلسات مجامع عمومی را دارند.
بند 2: هریک از اعضاء حق استفاده از امکانات مالی و فنی گروه را تحت نظارت هیأت رئیسه، دارا می باشند.
بند 3: هریک از اعضاء می توانند در صورت نیاز تقاضای مرخصی نمایند، بدیهی است در طول مدت مرخصی،موظف به پرداخت حق عضوبت می‌باشند.
بند 4: هریک از اعضای گروه می توانند پیشنهادات خود را حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت رئیسه ارائه نمایند تا در صورت تصویب در دستور کار مجمع عمومی قرارگیرد.
بند 5: هرگونه استفاده از کارت عضویت گروه صرفاً در چهار چوب اساسنامه و طبق قوانین و مقرارت ورزشی کشور، معتبر خواهد بود.
بند 6: مجموعه شرایط برشمرده در اساسنامه مذکور، در مورد زنان و مردان عضو گروه یکسان بوده و هردو از حقوق مساوی برخوردار می باشند.

فصل دهم: انتخابات


ماده 62: انتخاب مسئولین در هیأت رئیسه در دوره اول بر عهده هیأت موسس ودر دورهای بعدی از طریق برگزاری انتخابات در مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 63: انتخاب تمام اعضاء اصلی و علل البدل هیأت رئیسه و بازرس از بین اعضاء رسمی که حداقل شش ماه از عضویت آنان گذشته باشد امکانپذیر خواهد بود.
ماده 64: رأی‌گیری برای بازرس و هریک از مسئولین هیأت رئیسه با ذکر مسئولیت آنها برای یک دوره یکساله انجام خواهد شد.

فصل یازدهم :ملحقات

1. آئین نامه اجرایی انتخابات
2. آئین نامه انضباطی

آئین نامه اجرایی انتخابات:
تمام اعضاء رسمی می‌توانند در رأی‌گیری شرکت نمایند، اعضاء رسمی که شش ماه از عضویت رسمی آنها گذشته باشد، می‌توانند برای پستهای مختلف کاندید شوند.
هر عضو می‌تواند خود را برای چند مسئولیت مختلف کاندید نماید.
رأی‌گیری مسئولیتها به ترتیب ذیل می‌باشد:
سرپرستی – کمیته کوهنوردی – دبیر – کمیته کوهپیمایی – روابط عمومی – نائب رئیس – کمیته مالی – بازرس – علی البدل
احراز هر مسئولیت منوط به کسب نصف بالعلاوه یک آراء مأخوذه می‌باشد.
هر کاندیدا در صورت تمایل می‌تواند با هماهنگی مسئول برگزاری انتخابات زمانی را صرف معرفی اهداف و برنامه‌های خود نماید.
مجری برگزاری انتخابات از بین پیشکسوتانی که در مجمع حاضرند خواهد بود که جزء کاندیداها نمی‌باشند.
نوع مطلب : اساسنامه،
برچسب ها : اساسنامه،

امتیاز : :: نتیجه : 5 امتیاز توسط 7 نفر مجموع امتیاز : 33
تعداد بازدید مطلب : 96.
.
بالای صفحه
.